1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie sklepu internetowego pod adresem nowatradycja.pl (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”), który ma charakter informacyjny i nie jest źródłem obowiązków dla Klientów sklepu internetowego. 
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma Nowa Tradycja Marek Graboś, z siedzibą w Szczecinie, ul. Łubinowa 70, NIP: 955-128-76-40; Adres poczty elektronicznej: sklep@nowatradycja.pl, numer telefonu: 605 356 407  – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą. 
  1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)  (zwana dalej: „Ustawą o ochronie danych osobowych”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (zwana dalej „RODO”). Dane osobowe stanowią dane, o których jest mowa w art. 4 pkt 1 RODO (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”).
  1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane są przetwarzane, w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Przetwarzane przez Administratora dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
  1. Każdorazowo cel i zakres przetwarzania przez Administratora danych osobowych wynika ze zgody Klienta lub przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych następuje w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem. 
  1. Możliwe cele zbierania Danych Osobowych Klientów przez Administratora: 
   1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (np. Konto, Newsletter). 
   1. marketing bezpośredni produktów lub usług oferowanych przez Administratora. 
  1. W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa. 
  1. Możliwi odbiorcy Danych Osobowych Klientów: 
   1. w przypadku Klienta, który skorzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, lub za pośrednictwem Paczkomatów InPost, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 
   1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych (PayNow) Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym. 
  1. Administrator może przetwarzać następujące Dane Osobowe Klientów: 
   1. korzystających ze Sklepu Internetowego: Imię oraz Nazwisko;  adres dostawy (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; nr rachunku bankowego. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta. 
  1. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia. 
  1. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.
 3. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania. 
  1. Każdej osobie przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO w szczególności:
   1. prawo dostępu do własnych Danych Osobowych, 
   1. prawo do przenoszenia danych osobowych, 
   1. prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia,
   1. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, 
   1. prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni, 
   1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
   1. prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego. 
  1. Firma Nowa Tradycja Marek Graboś zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych,  może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować. 
  1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać e-mail na adres: sklep@nowatradycja.pl.
 4. INFORMACJE HANDLOWE
  1. Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość (np. za pośrednictwem wiadomości e-mail). 
  1. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Klienta wolą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter. 
 5. COOKIES
  1. Administrator informuje, że podczas korzystania ze strony internetowej sklepu Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych strony, przez pliki Cookies. 
  1. Administrator informuje, że od momentu połączenia się Klienta ze stroną internetową sklepu, w logach systemowych strony pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze stroną internetową sklepu. Administrator informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze stroną internetową oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta na stronie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania strony internetowej do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania strony internetowej. 
  1. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta ze strony, które umożliwiają: 
   1. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać Loginu i Hasła, 
   1. dostosowanie i optymalizację strony internetowej do potrzeb Klientów, 
   1. personalizację przekazów marketingowych, 
   1. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania strony internetowej. 
  1. Na stronie internetowej wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze strony. 
  1. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta. 
  1. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 
  1. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 
 6. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
  1. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie niniejszej Polityki Prywatności. 
  1. Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia. 
  1. Gdy Klient kontaktuje się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą formularza, Administrator może ponownie zwrócić się do Klienta o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.  
 7. ZABEZPIECZENIA
  1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. 
  1. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Administratorowi na  adres poczty elektronicznej: sklep@nowatradycja.pl.
  1. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: 
   1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem. 
   1. Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów. 
   1. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła. 
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty. 
  1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO. 
  1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki– może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów: 
   1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta; 
   1. rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki. 
   1. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą. 
   1. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Klienta zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem). 
   1. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.09.2023.
Shopping Cart
Scroll to Top